Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2019

เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติก...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (สพฐ.) ปี พ.ศ.2561 (ภาค ค)

9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิก...

การดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิก...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดขอนแก่น

6 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่...