Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2019

การบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิ...

โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  น...

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการบรรจุและแ...

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหาร...

การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสอง ระดับประเทศ

การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสอง ระดับประเทศ

การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ร...

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัวการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จุดพัฒนาที่ 12

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัวการ...