หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

1ว11/2557หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)อ่าน/ดาวน์โหลด
2ว5/2555หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 5 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555การเทียบให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการทางวินัยอ่าน/ดาวน์โหลด
3ว2/2555หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 2 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กอ่าน/ดาวน์โหลด
4ว5/2551หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551การดำเนินการตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550อ่าน/ดาวน์โหลด
5ว7/2550หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนันอ่าน/ดาวน์โหลด
6ว6/2550หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดประเวณีต่อบุคคลอื่นหรือคู่สมรสของผู้อื่นอ่าน/ดาวน์โหลด
7ว5/2550หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยอ่าน/ดาวน์โหลด
8ว3/2550หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนอ่าน/ดาวน์โหลด
9พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554อ่าน/ดาวน์โหลด
10พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546อ่าน/ดาวน์โหลด
11พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540อ่าน/ดาวน์โหลด
12พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546อ่าน/ดาวน์โหลด
13กฎ ก ค ศ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง อ่าน/ดาวน์โหลด
14กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์อ่าน/ดาวน์โหลด
15กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสอนพิจารณา พ.ศ.2550อ่าน/ดาวน์โหลด
16กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550อ่าน/ดาวน์โหลด
17กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2543อ่าน/ดาวน์โหลด
18กฎกระทรวง ออกตามความในพรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2507อ่าน/ดาวน์โหลด
19กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560อ่าน/ดาวน์โหลด
20พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560อ่าน/ดาวน์โหลด
21ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560อ่าน/ดาวน์โหล
22พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553อ่าน/ดาวน์โหลด
23พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561อ่าน/ดาวน์โหลด
24ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553อ่าน/ดาวน์โหลด