สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่และที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย

   วันที่ 3 ตุลาคม 2562
   เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอเปือยน้อย โดยมี พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอเปือยน้อยเป็นประธานการประชุม และ นายปวีณ ระดารงค์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการประชุม
    เวลา 13.00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอบ้านไผ่ โดยมี นายรุจน์  รังษี  นายอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานการประชุม และ นายปวีณ ระดารงค์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการประชุม
    ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2,ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,และผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ และเสนอแนวทางเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป

ภาพกิจกรรม

ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย

ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอบ้านไผ่