รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2564