ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561

ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  ประจำปี  พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้

 1. ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ได้แก่ นางพรทิพา  เรืองแหล่
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ได้แก่  นางอรทัย ใจศิริ
 3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่  นางผานิตย์ โยธาชัย
 4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ นางรุจิรา ยืนยิ่ง
 5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายเมธี สีละพัฒน์
 6. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาดีเด่น ได้แก่  นายปฏิวัติ นามทองใบ
 7. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น ได้แก่  นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา
 8. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ นางรัชนี โพธิกุล
 9. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่  นางกุลวดี บงแก้ว
 10. ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ได้แก่  นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์
 11. ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางวิภาภรณ์ คำตันบุญประกาศ ครูผู้สอนดีเด่น 2561 ระดับจังหวัด