คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

(14 สิงหาคม 2563)​ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ สวนสาธารณะโคกหนองแต้ อำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการทักษะอาชีพ นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โรงเรียนชุมชนบ้านโคก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กำลังเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากทำให้เกิดผลกระทบมากมายทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้

การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกชุมชน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง เพื่อรักษาผืนป่าให้ยาวนานที่สุด

จึงขอฝากให้ทุกคนช่วยดูแลต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ ให้เจริญเติบโต อุดมสมบูรณ์ เพื่อคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ สร้างประโยชน์ให้ประชาชนมีแหล่งอาหาร และการดำรงชีวิต ที่สำคัญยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคก ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 165 คน ซึ่งมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน 35 คน โรงเรียนได้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา และอีกส่วนหนึ่งได้นำมาจัดทำโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เช่น การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมปลูกผักหวาน เป็นต้น

การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวถือว่าเป็น Best Practice โดยได้จัดกิจกรรมควบคู่กับการเรียนตามหลักสูตรปกติ ทำให้นักเรียนยากจนพิเศษทุกคนให้ได้รับการฝึกทักษะอาชีพและนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้

Cr.ข่าว-ศธ.360 องศา