ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565