ขอความร่วมมือในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา