การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ประจำเดือน มีนาคม 2563 )

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน

(ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ประจำเดือน มีนาคม 2563 )

ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตา ประจำเดือน มีนาคม 2563