การประชุม อกศจ.เกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.)เกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยมี นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ กรรมการใน กศจ. เป็นประธานในการประชุม และมีคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานทางการศึกษาและภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและแสดงข้อคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
2. แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3ปีบริบูรณ์)ปีการศึกษา 2563
3. การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
4.การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2563-2565
5. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ภาพกิจกรรม