การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

         วันที่ 7 กันยายน 2562  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  การประชุมฯในครั้งนี้  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษจึงเกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น   ซึ่งการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมฯ สามารถ เผยแพร่หนังสือราชการ ในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น/ใช้ QR CODE เพื่อการลดใช้กระดาษในหนังสือราชการ/สามารถเผยแพร่เล่มเอกสารออนไลน์ที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ เพื่อให้บุคคลอื่น สามารถเข้าถึงและนำไปใช้งานได้  

 

ภาพกิจกรรม