แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1. หนังสือขอความอนุเคราะ์ข้อมูลการตรวจราชการ
2.นโยบายที่1 ปี 62 (รต. 62)-ปรับ
3.นโยบายที่2 ปี 62 (รต. 62)-ปรับ
4.นโยบายที่3 ปี 62 (รต. 62)-ปรับ
5.นโยบายที่4 ปี 62 (รต. 62)-ปรับ
6.นโยบายที่5 ปี 62 (รต. 62)-ปรับ