แจ้งผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2561

 

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2561

แจ้งผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปีการศึกษา2561

ตามรายละเอียดดังแนบ