แจ้งกำหนดจัดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน