เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1. ร่างขอบเขตงาน (tor)
2. ราคากลาง
3. เอกสารประกาศประกวดราคา
4. เอกสารประกวดราคา