เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ