หนังสือนำส่งที่ ศธ 0261/4560 ลว.18 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางหรือเกณฑืการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อรับย้าย โอนหรือเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น