สำรวจรายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ที่ประสงค์รับการนิเทศติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565