สำรวจความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2