วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศํกราช ๒๕๖๒ จังหวัดขอนแก่น

Scan_20191112-แปลง