ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2560
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด clik here111 2560