ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น) ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง  ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น)

ประจำปี พ.ศ. 2561

*********************************

 

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕61 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ  ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นางสาวณัชพัชร์ ภูครองหิน                   ตำแหน่ง ครู      โรงเรียนเมทนีดล

ประกาศครูภาษาไทยดีเด่น สธ 2561