ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง  ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประจำปี พ.ศ. 2561

*********************************

 

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี  พ.ศ. ๒๕61 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

  1. นางสาวพัสรินทร์ บะคะ       ตำแหน่ง ครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
  2. นางสาวสวรรค์ใจ ไชยรา ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคะวันออกเฉียงเหนือ
  3. นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

    ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา 2561