ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด

ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี  พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

  1. นางยุวะภา จำลอง              ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
  2. นายสมนึก ทองคำ              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
  3. นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
    ประกาศ ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561