ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ต่ออายุกรณีเร่งด่วน ” ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

:: ประชาสัมพันธ์ เฉพาะเรื่อง “ต่ออายุกรณีเร่งด่วน ” ^^
17 ก.ค. 61 เวลา 9.00 น. ข่าวจาก สำนักทะเบียน เรื่อง ต่ออยุกรณีเร่งด่วน
1. หนังสือรับรองของคุรุสภา “กรณีต่ออายุใบอนุญาต” สทบ.จะไม่ออกหนังสือฉบับนี้ให้แล้ว เนื่องด้วยเกรงว่าจะมีปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งได้ทำหนังสือชี้แจงไปยัง สพฐ.แล้ว
2. แนวปฏิบัติมีดังนี้
>>>>2.1 การอนุมัติใบอนุญาต ต่ออายุกรณีเร่งด่วน จะอนุมัติ 2 รอบ ในวันที่ 20 และ 24 ก.ค. 61 โดยจะออกใบอนุญาตฉบับจริงให้ทันที และจะต้องไปรับด้วยตังเองเท่านั้น กรณีนี้ สทบ.จะไม่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนั้น
>>>>2.2 จากข้อ 2.1 ดังนั้น ผู้ยื่นฯ จะต้องยื่นเอกสารและเขียนคำร้องขอต่ออายุฯ กรณีเร่งด่วน ที่สำนัก สทบ. ส่วนกลางเท่านั้น โดยการยื่นเอกสารดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 รอบ
>>>>>>> – รอบที่ 1 ยื่นเอกสารและคำร้อง ภายในวัน พฤ ที่ 19 ก.ค. เอกสารจะอนุมัติ วันที่ 20 ก.ค.
>>>>>>> – รอบที่ 2 ยื่นเอกสารและคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 ก.ค. เอกสารจะอนุมัติวันที่ 24 ก.ค.

ดังนั้น จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ปล. ถ้าอนุมัติวันที่ 20 และ 24 ก.ค. เลขใบอนุญาตจะขึ้นในระบบ เราก็สามารถพิมพ์เอกสารออกจากระบบแล้วรับรองให้ครูนำไปสมัครสอบก่อนได้ ถ้า ศธจ.จังหวัดนั้นรับนะ ส่วนการรับเอกสารใบอนุญาต ก็ให้ไปรับเองภายหลัง ให้ครูเค้ารับผิดชอบการรับเอกสารเอง จะรับเองหรือมอบอำนาจก็แล้วแต่