ประชาสัมพันธ์ เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

กำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 หลักสูตรโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเองในระบบออนไลน์ตามความสมัครใจและความสนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น. ปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น.รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประชาสัมพันธ์