ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาทรพยากรธรรมชาติ” ปีที่2