ประกาศอัตราการอุดหนุนฯ และแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

ประกาศอัตราการอุดหนุนฯ และแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ประกาศอัตราเงินอุดหนุนฯ ปีการศึกษา 2562