ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านผู้บริหาร)และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านครูผู้สอน) ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 (รอบที่ 2 ประเมินจากสภาพจริง)