ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง  ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. 2561

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น)

*********************************

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  ประจำปี  พ.ศ. 2561เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2561 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น) ได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. 2561  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. 2561  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น) แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้

 

 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น)
 1. ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ได้แก่  นางศิริลักษณ์  หวังชนะ
 3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่  นางศรุตยา  ดรสีเนตร
 4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ นางบุญเลิศ แสงคำ
 5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ ว่าที่รต.หญิงวิลัยรัตน์ ฉัตรรักษา
 6. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาดีเด่น ได้แก่  นายจงเสถียร  อุณชาติ
 7. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น ได้แก่  นางกนกอร  ทองคำ
 8. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ นางสาวศรีสุดา  สีชุม
 9. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่  นางสาวนวลอนงค์  สอนสะอาด
 10. ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ได้แก่  นายสุรศักดิ์  วงษ์บุตร
 11. ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศครูผู้สอนดีเด่น2561