ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้าย,รั้ว และปรับปรุงเสาธงและภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)  เลขที่ 7/ 2562
การจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างป้าย,รั้ว และปรับปรุงเสาธงและภูมิทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ร่างขอบเขตงาน (TOR)
1. แผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. ราคากลาง ปปช.01
3. ประกาศ
4. เอกสารประกวดราคาจ้าง
5. รูปแบบรายการ ปร.4-6 รายการป้าย
6. แบบรูปรายการ ปร.4-6 รายการรั้ว
7. รูปแบบรายการ ป.4-6 รายการปรับปรุงเสาธงฯ
8. ปร.4 (ทุกรายการ)