การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทำงการศึกษา เพื่อรับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลดีเด่น
เนื่องในงานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจาปี พ.ศ.2563

ประกาศสรรหา ดีเด่นวันครู ปี 2563 แก้ไข

เพิ่มเติม แก้ไข รายละเอียดการจัดสรรโค้ว เอกสารหายเลข 2

แบบเสนอรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันครู ประจำปี 2563

แบบรายงานประวัติและผลงาน