การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.ราคากลาง
3.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ
4.TOR
5.ประกาศ
6.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)