ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1.ราคากลาง

2.ร่างขอบเขตงาน TOR

3.ประกาศประกวดราคาซื้อ

4.เอกสารประกวดราคาซื้อ

5.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ