ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมขนาด 6 ห้อง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมขนาด 6 ห้อง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิส์(e-bidding)
รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.ราคากลาง
3.แบบห้องส้วม-6-ห้อง-up
4.ปร.4,5,6
5.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
6.เอกสารประกวดราคา
7. ปร.4 ห้องน้ำรวม มค.2562 (excel)