บัญชีรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดดังแนบ

ขก 1

ขก 2

ขก 3

ขก 4

ขก 5

สพม.เขต 25