ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้
1.หนังสือ
2.รายละเอียดแนบ