ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค ในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด

ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค ในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด

รายละเอียดแนบท้ายดังนี้

ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563