ขอประชาสัมพันธ์เอกสารสำหรับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา