ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)กระทรวงศึกษาธิการ