ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้