ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

Scan_20191212-แปลง