ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)