การใช้สถานที่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือกิจกรรมทางการเมือง

การใช้สถานที่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือกิจกรรมทางการเมือง

การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือกิจกรรมทางการเมือง