การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฏาคม 2564