การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดดังแนบ

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ2

การเบิกจ่ายงบประมาณ3

การเบิกจ่ายงบประมาณ4