การเตรียมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

การเตรียมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้
1.หนังสือ
2.สิ่งที่ส่งมาด้วย