การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาต ทำงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร