การส่งเงินคืนอุดหนุนของข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒

การส่งเงินคืนอุดหนุนของข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

1.หนังสือราชการ เรื่อง คืนเงินอุดหนุนของข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน 2561 ภาคเรียนที่ 2

2.แบบสรุปการเรียกคืนเงินอุดหนุนนักเรียนซ้อน ภาคเรียนที่ 2

3.บัญชีสรุปผลการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปี2561